5dd7c523c95d2f03764c

USEM VIETNAM CO., LTD

Top 10 Công ty Quản lý BĐS Uy tín nhất Việtnam

Tiên phong U.D Công nghệ QLVH tòa nhà 4.0

67feff0323fac7a49eeb

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Để nắm rõ hơn về hệ thống khung pháp luật của nhà nước quy định, hướng dẫn về mua bán, sở hữu, quản lý, sử dụng nhà chung cư, chúng tôi xin cung cấp các văn bản pháp lý sau đây:

Luật - Nghị định Chính phủ và Thông tư hướng dẫn liên quan đến luật nhà ở tại Việt Nam

 1. Luật Nhà ở của Quốc hội nước CHXHCN VN số 65/2014/QH15 Ngày 25/11/2014.
 2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
 3. Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng
 4. Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn NQ 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại VN
 5. Nghị định 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh BĐS, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở
 6. Nghị  định của Chính phủ 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
 7. Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.
 8. Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
 9. Thong-tu-06-2019-TT-BXD-sua-doi-Thong-tu-lien-quan-den-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu
 10. Thông tư 08 /2006/TT-BXD - Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.
 11. Thông tư 16/2010/TT-BXD - Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 12. Phụ lục Thông tư số 16/2010/TT-BXD.
 13. Thông tư 03/2014/TT-BXD Sửa đổi bổ sung điều 21 của thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 của BXD quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/N Đ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở
 14. Thông tư 02/2012/TT-BXD - Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 15. Thông tư 37/2009/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.
 16. Thông tư 14/2008/TT-BXD - Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư.
 17. Thông tư của chính phủ 71/2001/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.
 18. Thông tư 01/2005/TT-BXD hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ  về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
 19. Quyết định 42/QĐ-BXD của Bộ xây dựng về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà chung cư.
 20. Quyết định 08/2008/QĐ-BXD - Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.
 21. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội - Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 22. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm

 1. Luật Kinh doanh Bảo hiểm  Số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000
 2. Sửa đổi Luật kinh doanh Bảo hiểm.
 3. Nghị định 130 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 4. Nghi định 123/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 45/2007/NĐ-CP
 5. Thông tư 220 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 6. Phụ lục Thông tư 220 Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2010/ TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính.
 7. Cẩm nang Bảo hiểm Phi nhân thọ.

Bảo vệ Môi trường

 1. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014
 2. Nghị định 179/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 3. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 4. Nghị định 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
 5. Nghị định 72/2010/NĐ-CP Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
 6. Thông tư 12/2006 Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
 7. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
 8. Phụ lục Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
 9. TCVN 5937:2005 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh
 10. QCVN 14:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 11. Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại
 12. Tiêu chuẩn Quốc gia về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo

Luật dân sự

 1. Bộ luật dân sự 2005
 2. Nghị định 138/2006/NĐ-CP Quy định của bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Luật Kinh doanh Bất động sản

 1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
 2. Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh bất động sản_ sửa đổi bổ sung NĐ 153/2007/NĐ-CP
 3. Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
 4. Nghị định 56-2010-ND-CP ngày 24 tháng 05 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.
 5. Quyết định 9/2007/QĐ-BXD Quy định về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 6. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 7. Quyết định 378/QĐ-BXD Về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lí, điểu hành sàn giao dịch bất động sản
 8. Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
 9. Nghị quyết 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

PCCC

 1. Luật PCCC số 40/2013/QH13 
 2. Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 3. Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC
 4. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC
 5. Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 6. Nghị định số 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/6/2012 về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực PC&CC
 7. Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC
 8. P

Logo usem mini

CÔNG TY TNHH USEM VIỆT NAM - USEM

Add1: Pacific Place 83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Add2: 110 Trần Phú, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Hotline: 0906.27.25.26 * Email: vanhanhtoanha.pro@gmail.com

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn